FLAUBERTIAN stockprice

FLAUBERTIAN stockprice

A Flaubertian interpretation of the idleness of stock market price If both the expected pleasure, being a future pleasure, and the past pleasure, being a waiting one, are greater than the pleasure of the deed itself, what is the relevance of an actualization since it takes away both the expected and the past pleasures? . Een Flaubertiaanse interpretatie over de ledigheid van beursprijs Als zowel het verwachte genot, zijnde een toekomende, als het gewezen genot, zijnde een wachtende, groter is…

Lees Meer Lees Meer

2022

2022

In the spirit of Bernard Mandeville M.D. (1670-1733) we wish for 2022 a mischievous year full of passions and disobedience. In de geest van Bernard Mandeville M.D. (1670-1733) wensen we voor 2022 een ondeugend jaar met vele hartstochten en ongehoorzaamheid.

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

In the TIJD of 16.12.2021, does Minister Crevits exceed an ethical value with her vision that ‘people must remain available for the labor market’? Does it not turn a right to work into a duty to work?Would we first of all abolish the concept of the unemployed, think through work and consider the implementation of the basic income, whereby an entire administration can suddenly be eliminated and the ideological fuse extinguished.The road to Homo Activa is apparently still a long…

Lees Meer Lees Meer

Why don’t economists dare to think it through?

Why don’t economists dare to think it through?

A good example of an unthought-out economic statement can be found in the Belgian Business Journal TIJD of 15/12/2021 regarding “subsidized jobs tailored to the long-term unemployed”. The respected socio-economic thinker makes the implicit assumption “ora et labora” and that we were born to serve politics. The article argues that the sick, the disabled, refugees, or those released from prison should be placed in government-created employment positions that diverge from market logic, given that they have a fundamental right to…

Lees Meer Lees Meer

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Een mooi voorbeeld van een niet doorgedachte economische stelling vind je in de Tijd van 15/12/2021 inzake “gesubsidieerde jobs op maat van langdurige werklozen “. De gerespecteerd sociaal economisch denker neemt de impliciete aanname “ora et labora” en dat we geboren zijn om de politiek te dienen. In het artikel wordt gesteld dat zieken, mensen met een beperkingen,  vluchtelingen of mensen uit de gevangenis in een overheid gecreëerde arbeidsfunctie ,die divergeert met de  marktlogica ,geplaatst moeten worden gezien ze  nu…

Lees Meer Lees Meer

2% de bijna juiste uitkomst ?

2% de bijna juiste uitkomst ?

In sommige Europese regio’s zijn onderwijsinstellingen tevreden als de student de “bijna” juiste uitkomst van een wiskundige berekening kan geven. Ik moet je niet uitleggen wat een catastrofe die student zal veroorzaken als deze altijd de “bijna” oplossing aandraagt in het dagelijks leven. Hoe beroerd zal zijn professionele carrière eruitzien. Heel nieuw is dit gedachte goed blijkbaar niet want de elite van de economisten en de rijkelijk betaalde bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) leven in dezelfde duistere sfeer…

Lees Meer Lees Meer

Cahier one

Cahier one

In zijn cahier ‘Een ontologisch reflectief model’ vertaalt Edgard M. Geyskens dit jarenlange denkproces naar een humaan-ontologisch model dat parameters als arbeid, kapitaal, tijd en economische politiek naar de essentie herleidt. Homo Economicus Het werkstuk spoort de lezer aan om denktechnieken te ontwikkelen en antwoorden te zoeken op vragen als: Welk mensbeeld gaat er schuil achter de Homo Economicus? Wie in plaats van wat is de economie? Hoe moeten economische basisbegrippen herbekeken en geïnterpreteerd worden om als hefboom te dienen…

Lees Meer Lees Meer

De wil om (niet) te werken

De wil om (niet) te werken

Isabel Albers schrijft in de rubriek “Commentaar” een artikel met als titel “De wil om te werken” zie Tijd dd 14.08.21. Deze erg beslagen hoofdredacteur maakt mijn inziens toch enkele sprongen, zie hierbij mijn commentaar : U vermeldt “ onderbenut menselijk kapitaal” : het is gangbaar te spreken van human capital maar dat slaagt nergens op gezien je hier twee productiefactoren door elkaar mixt  nl arbeid versus kapitaal en je hiermee arbeid al onmiddellijk monetariseert.  Het begrip “Menselijke Potentie” is…

Lees Meer Lees Meer

Tijdige economisch tijd als ruimte

Tijdige economisch tijd als ruimte

Met de geboorte wordt er tijd geschonken tot en met het lot van de dood. De voortschrijdende beleefde tijd van het nu, laat steeds een groter gedeelte van de verbruikte tijd achter zich en consumeert de resttijd. De alzo verloren tijd kan echter een hervonden tijd worden door de herinnering, een zintuigelijke of emotionele prikkeling waardoor ze een boventijdelijke waarde verwerft. Merkwaardig dat de economie zich enkel focust op de inkrimpende resttijd om deze dan te waarderen in de voortschrijdende…

Lees Meer Lees Meer

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Domineert het existentiële boven de illusie, ik bedoel gaat de economische werkelijkheid vόór op de politieke illusie. Hebben de bakens van de vrijheid en welvaart de afgrond van de egalitaire politieke bestuursvorm nodig? Een samenleving is voor mensen en door mensen en niet voor politici want die maken overal een puinhoop van zoals Stefan Zweig opmerkt[1] Politiek is een luxe en een avontuur. J.F.Kennedy was de mening toegedaan dat de beste politicus de man is die niet teveel nadenkt over…

Lees Meer Lees Meer