Archief van
Categorie: Economische Ontologie

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Is de onderbouw van het actueel economisch denken niet te strak gestructureerd op de relativiteitstheorie met haar dimensies van tijd, ruimte en zwaartekracht en vergeten we niet te doordenken met het concept van kwantummechanica, de wereld van de kleinste schaal van elektronen, neutronen en fotonen? Naast een spirituele- en mystieke vergetelheid. We moeten het economisch denken doordenken om te ervaren hoe diep de tektonische plaat van het rationeel denken kan doorschuiven over deze van het spirituele en waar deze ofwel…

Lees Meer Lees Meer

Economisch Alarm / Economic Alarm

Economisch Alarm / Economic Alarm

De dingen kunnen geteld worden maar het stof enkel gemeten Als de tijd (vroeger/later) maar een variatie is van ruimte en eerstgenoemde een kernwaarde is binnen de economie, staan we voor een probleem dat de ruimte enkel maar kan gemeten worden en niet geteld en is het tellen van waarden in tijdelijke zin een onnuttige roekeloze bezigheid. Things can be counted but the dust can only be measured If time (past/later) is just a variation of space and the former…

Lees Meer Lees Meer

FLAUBERTIAN stockprice

FLAUBERTIAN stockprice

A Flaubertian interpretation of the idleness of stock market price If both the expected pleasure, being a future pleasure, and the past pleasure, being a waiting one, are greater than the pleasure of the deed itself, what is the relevance of an actualization since it takes away both the expected and the past pleasures? . Een Flaubertiaanse interpretatie over de ledigheid van beursprijs Als zowel het verwachte genot, zijnde een toekomende, als het gewezen genot, zijnde een wachtende, groter is…

Lees Meer Lees Meer

Why don’t economists dare to think it through?

Why don’t economists dare to think it through?

A good example of an unthought-out economic statement can be found in the Belgian Business Journal TIJD of 15/12/2021 regarding “subsidized jobs tailored to the long-term unemployed”. The respected socio-economic thinker makes the implicit assumption “ora et labora” and that we were born to serve politics. The article argues that the sick, the disabled, refugees, or those released from prison should be placed in government-created employment positions that diverge from market logic, given that they have a fundamental right to…

Lees Meer Lees Meer

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Een mooi voorbeeld van een niet doorgedachte economische stelling vind je in de Tijd van 15/12/2021 inzake “gesubsidieerde jobs op maat van langdurige werklozen “. De gerespecteerd sociaal economisch denker neemt de impliciete aanname “ora et labora” en dat we geboren zijn om de politiek te dienen. In het artikel wordt gesteld dat zieken, mensen met een beperkingen,  vluchtelingen of mensen uit de gevangenis in een overheid gecreëerde arbeidsfunctie ,die divergeert met de  marktlogica ,geplaatst moeten worden gezien ze  nu…

Lees Meer Lees Meer

2% de bijna juiste uitkomst ?

2% de bijna juiste uitkomst ?

In sommige Europese regio’s zijn onderwijsinstellingen tevreden als de student de “bijna” juiste uitkomst van een wiskundige berekening kan geven. Ik moet je niet uitleggen wat een catastrofe die student zal veroorzaken als deze altijd de “bijna” oplossing aandraagt in het dagelijks leven. Hoe beroerd zal zijn professionele carrière eruitzien. Heel nieuw is dit gedachte goed blijkbaar niet want de elite van de economisten en de rijkelijk betaalde bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) leven in dezelfde duistere sfeer…

Lees Meer Lees Meer

Cahier one

Cahier one

In zijn cahier ‘Een ontologisch reflectief model’ vertaalt Edgard M. Geyskens dit jarenlange denkproces naar een humaan-ontologisch model dat parameters als arbeid, kapitaal, tijd en economische politiek naar de essentie herleidt. Homo Economicus Het werkstuk spoort de lezer aan om denktechnieken te ontwikkelen en antwoorden te zoeken op vragen als: Welk mensbeeld gaat er schuil achter de Homo Economicus? Wie in plaats van wat is de economie? Hoe moeten economische basisbegrippen herbekeken en geïnterpreteerd worden om als hefboom te dienen…

Lees Meer Lees Meer

Tijdige economisch tijd als ruimte

Tijdige economisch tijd als ruimte

Met de geboorte wordt er tijd geschonken tot en met het lot van de dood. De voortschrijdende beleefde tijd van het nu, laat steeds een groter gedeelte van de verbruikte tijd achter zich en consumeert de resttijd. De alzo verloren tijd kan echter een hervonden tijd worden door de herinnering, een zintuigelijke of emotionele prikkeling waardoor ze een boventijdelijke waarde verwerft. Merkwaardig dat de economie zich enkel focust op de inkrimpende resttijd om deze dan te waarderen in de voortschrijdende…

Lees Meer Lees Meer

ZIJNEN

ZIJNEN

Als gesteld wordt dat het zelf een voortgang, een worden is [1] betekent deze onherroepelijkheid van het worden een basale existentie van de eerste geworpene. Het zelfleed van de wordingsgang. Het worden een al-in-zijn d.w.z. verankert in het verleden die de Sprong niet waagt naar het Zijn, het risico vermijdt om te Over-mensen. Over-mens als uitdaging of het geschenk van het leven in te Zijnen. Ik gebruik hier zijn als werkwoord, in de betekenis van het continu bouwen, groeien van…

Lees Meer Lees Meer

These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

Het toepassen van de wiskundige getal ,als symbool van causale noodzakelijkheid en als teken van volmaakte begrenzing,  in de economie is een grondige misleiding gezien de kenmerken van het getal niet convergeren met het chronologische getal van de homo economicus. Het getal in de wiskundige logica verschilt significant van de  economische logica. Een wiskundige getal is : 1° indifferent tov van de andere getallen Het getal heeft geen kenmerken die een invloed heeft op het ander getal, de keuze van…

Lees Meer Lees Meer