These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

Het toepassen van de wiskundige getal ,als symbool van causale noodzakelijkheid en als teken van volmaakte begrenzing,  in de economie is een grondige misleiding gezien de kenmerken van het getal niet convergeren met het chronologische getal van de homo economicus.

Het getal in de wiskundige logica verschilt significant van de  economische logica.

Een wiskundige getal is :

indifferent tov van de andere getallen

Het getal heeft geen kenmerken die een invloed heeft op het ander getal, de keuze van een getal zal een andere getal niet beïnvloeden (uiteraard  wel de bewerking van de getallen).

2° een getal is onvoorwaardelijk

Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de keuze van een specifiek getal, zij verhouden zich neutraal tov elkaar.

een getal is niet tijdsgebonden

Het nemen van getal op moment t0 zal geen wijziging ondergaan op moment t1. In een getallenreeks staat bijvoorbeeld de 3 voor de 4, de 8 na de 7, daarom is drie niet vroeger dan 4 en 8 niet later dat 7, dwz getallen staan geheel niet in de tijd[1].

Een economisch getal :

1 2
5 9
= 17

 Indien wij een cohort nemen van 4 getallen bijvoorbeeld 1 , 2 , 5 , 9 zal de som 17 zijn , doch bij een cohort van 4 subjecten (HE= homo economicus) is er geen zekerheid dat deze subjecten zich zullen verhouden zoals het wiskundig getal namelijk :

1° HE(1) is different tov HE(2)

Een inherent kenmerk van het subject is dat er geen enkel hetzelfde is. A=A is enkel een formele logica maar niet conform de realiteit gezien alle zijnden continue worden.[2]  Nietzche[3] stelt terecht ” De uitvinding van de getallenwetten is gedaan op grond van de oorspronkelijke al heersende dwaling dat er verschillende identieke dingen zijn”.

2° HE is voorwaardelijk

De keuze zal gemaakt worden in functie van specifieke eigenschappen van de HE’s , zoniet is elke bewerking zinloos. Een selectie op basis van specifieke criteria is vereist.

3° HE is tijdsgebonden

De HE zal op moment t0  steeds verschillend zijn van t1 omwille van de tijdelijkheid van de HE .

1 1
1 1
= 4

De bewerking :

De bewerking van getallen is een eenduidig proces waarbij de eigenschappen van de getallen niet veranderen en resulteren in een éénduidig resultaat. Dit resultaat heeft dezelfde eigenschappen als de initiële getallen, die volledig in de bewerking zijn opgeheven.

Cohort => PROCES => Resultaat

In de economie is deze bewerking hoegenaamd niet éénduidig immers

1° Er wordt een artificieel onderscheidt gemaakt tussen het kennende subject en het te onderzoeken object onafhankelijk of

            S Ì O      dwz of S deel uitmaakt van O

            S = O      dwz S is niet te scheiden van O

2° de drie-stap-relatie middel-proces-doel wordt meermaals gereduceerd tot een twee-stap-relatie

Cohort => PROCES

Zo wordt er uitvoerig gediscuteerd over de arbeid zijnde de inspanning tot verkrijgen van inkomsten ipv het gestreefde resultaat zijnde inkomsten.

3° Het proces is vereenvoudigd  tot een simplistische horizontale relatie van oorzaak en gevolg onafhankelijk van de eventuele cyclische relatie ,  de niet causale relatie of de negatieve causaliteit.

====> PROCES <===== =======>

De bewerker :

De bewerker van de wiskundige logica beschikt over de spelregels van de bewerking.  Spelregels die éénduidig zijn.

De bewerker van de economische logica heeft over het algemeen nog nooit het economische getal (objecten) of een economisch proces effectief beleefd en zal vanuit eigen fantasie en de reeds formeel geregistreerde fantasieën in de economische handboeken, fantomen creëren die voor de buitenwereld en voor zichzelf als realiteit zullen beschouwen.

Het wordt een scheppende kracht die fantomen verwekt, om vervolgens gebukt te gaan onder eigen voortbrengselen[4].

De wezenloze van getallenheerschappij  ontneemt de grondvoorwaarde van mens-zijn gezien zij de mens herleidt tot een ding of een stoffelijk substraat en positioneert alzo de homo oeconomicus, als zuiver abstratum,  in het nihilistisch perspectief.  De wil tot macht van het Westers getal neemt geen genoegen meer met de zintuiglijkheid als middel om zich uit te drukken maar keert zich er hartstochtelijk van af.[5]


[1]   Heidegger Martin             Het begrip van de tijd – Fenomenologie en theologie, p23  Damon  2001

[2]  Spir , Denken und Werklichkeit zie Safranski Rüdger, Nietzsche Friedrich, p154 ,Olympus     2002

[3]  Nietzsche Friedrich , Menselijk, al te Menselijk p.32-33 Arbeidspers 2000

[4] Stirner zie Safranski Rüdger ,Nietzsche Friedrich ,p119 , Olympus 2002

[5] Voor verdere discussie zie Spengler Oswald Ondergang van het avondland,Hfst 1 92-140, Boom 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *