Schaf het recht op kapitaal af

Schaf het recht op kapitaal af

In dit artikel zal ik de arrogante luizigheid van het kapitaal binnen de kapitalistische economie en de noodzakelijke creatie van twee verschillende geldeenheden , de Global Exchange Trading System (Gets) en de Capital Exchange Trading System (Cets) bespreken.

De monetaire speculatieve economie, waarin kapitaal de gokwaarde vertegenwoordigd is volledig ontspoort gezien het middel (geld) doel (kapitaal) is geworden. Deze deelwereld ontgrondt de reële economie van goederen en diensten waarin het geld als ruilmiddel opereert. Niettegenstaande twee divergerende werelden worden voor de transacties één dezelfde munteenheid gehanteerd waarbij de speculatieve wereld de reële wereld volledig ontwricht. Geld moet terug haar symbool voor de onzegbare eenheid van het zijn worden.[1] De asymmetrie is extreem immers 98% van de geldtransacties zijn louter speculatief , slechts 2% van de geldtransacties zijn voor export/import van goederen en diensten.[2]

Het blijft verwonderlijk dat de geldverslaafden van de kapitalistische economie, gebaseerd op een fundamentele grondeloosheid,niet beschaamd zijn over hun narcistisch destructief geldgedrag en dat maatschappelijk deze egoïstische geldverslaving, hebzucht en speculatiedrang niet als een heel ernstige ziekte of pathologie wordt beschouwd. Zij delen de wereld van de blasée, van de onverzadigbare, maar ja het geld heeft nu een nivellerende werking op het verstand. Hun hebzucht vernietigt levens en veroorzaakt maatschappelijke ellende zoals tussen de 145 landen met een bankcrisis tussen 1970, de 208 monetaire crashes en de 72 crisis twa  staatsschulden dwz gemiddeld elke jaar meer dan 10 landen in crisis.[3]

Het “metafysisch wezen van het geld”, aldus Simmel, is “dat het elk specifiek gebruik transcendeert en, omdat het het absolute middel is, de mogelijkhied van alle waarden als de waarde van alle mogelijkheden doet gelden”.[4]

In plaats van één monetaire eenheid die zowel in de reële economie als door de hebzuchtige onverzadigbare egoïsten van het kapitalisme worden gebruikt stel ik voor om twee afzonderlijke munteenheden te hanteren. De Gets die enkel voor ruil binnen de reële economie gehanteerd worden,speculatief vrij zijn , geen interesten opleveren en vanaf een bepaald nominaalbedrag een parkeerkost of een negatieve rente verschuldigd zijn. Degeldsubstantie voor de inhoudloze kapitalisten, wordt de Capital ExchangeTrading System (Cets)  waarmee zij naar hartenlust kunnen manipuleren, hun kapitalistische economie laten kraken of de illusion vital scheppen zonder de reële economie te schaden. Zoals een schijnkabinet vormt de kapitalistische economie een schijn-economie, waarspeculaties op aandelen, valuta’s, .. mogelijk zijn zonder een effect op de reële economie.

Gets kunnen onbeperkt omgezet worden in Cets’s maar omgekeerd zijn er restricties. Bij omzetting van Gets naar Cest gebeurd dit op 1/1 waarde dus Gets nemen de eventuele delta-min/meerwaarde van Cest over. Met Cets kunnen er ook  diensten/goederen aangeschaft worden in de reële economie doch de omzetting geschiedt steeds aan de initieel monetaire waarde van de Gets dwz de delta-waarde kan niet aangewend worden ze wordt vernietigd of kan enkel dienstig zijn in de kapitalistische speelkamer.

vb A bezit een girorekening Gets en een Cets girorekening. A heeft 100 Gets waarvan 20 eenheden onnut geven en wenst deze te verspelen in de kapitalistische economie. 20 Gets worden omgezet aan 20 Cets aan actuele waarde,koerswaarde 1/1 . Gesteld door speculatie op aandelen, valuta’s etc in de schijneconomie zijn de Cets aangegroeid tot 30, dus een delta 10 Gets, casinogeld. Bij aanschaf van diensten of producten kan enkel in Gets betaalt worden en kunnen de Cets omgezet aan de initiële waarde van 20 Gets en de delta 10 Cets worden automatisch vernietigd.

Deze benadering herleidt de economische waardering tot de grondvoorwaarden, nl haar existentie en niet de verwachting. De waarde van een bedrijf is niet meer de geactualiseerde verwachte speculatieve opbrengstwaarde maar de initiële inbrengwaarde. De waarde van een valuta is haar intrinsieke ruilwaarde en niet de weergave van socio-politieke en economische verwachte sterkte of labiliteit. De reële economie is nu immuun voor de kapitaalaccumulatie,gok- , speculatie- en hebzucht  van de karakterloze en onpersoonlijke kapitalistische economie.

v02-25.12.18          


[1] Simmel Georg Philosophie des Geldes   Surhkamp, Frankfurt am Main 1989, coll. “suhrkamp tashenbuch wissenschaft, nr 806, 1989, p.695      

[2] Lietaer Bernard e.a., Geld en duurzaamheid. Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem ,Jan van Arkel,2012 p.33-vlg

[3] Lietaer Bernard e.a

[4] Laermans Rudi ,De moderne mens in de greep van het geldwezen. Ex Libris van de filosofie in de 20ste eeuw . Deel 1 van 1900-1950 ,Acco, 1997 p.35-52

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *